HSU-groep logo header

Privacyverklaring HSU Groep B.V.

December 2019

Inleiding

HSU Groep B.V. en haar dochtermaatschappijen (hierna te noemen: “HSU”) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Vanzelfsprekend houdt HSU zich dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin wettelijk is bepaald hoe HSU met uw persoonsgegevens dient om te gaan. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken. Wij zorg er in ieder geval voor dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van HSU;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


HSU verwerkt alleen in die gevallen uw persoonsgegeven indien dat strikt noodzakelijk is en HSU daarvan de veiligheid kan waarborgen. In het geval u gebruik maakt van de website van HSU, stemt u automatisch in met deze Privacyverklaring.

Wanneer is de privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door HSU worden verwerkt, bijvoorbeeld met tussenkomst van de website en sociale media kanalen. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die door HSU verwerkt worden in en met betrekking tot haar dienstverlening. Ten slotte is deze Privacyverklaring ook van toepassing indien u bij ons solliciteert.

Persoonsgegevens die wij verwerken?

HSU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Kopie legitimatiebewijs; (indien op basis van wetgeving is vereist)
 • En overige gegevens die door u aan ons worden verstrekt.


Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met u afsluiten, zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen slechts indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als daar schriftelijke toestemming voor is verleend. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Website

Indien u via onze website het ‘contactformulier’ gebruikt zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw opmerkingen te kunnen verwerken. Deze gegevens worden door ons niet langer verwerkt en bewaard dan nodig om aan het gestelde te kunnen voldoen. Dit heeft eveneens betrekking op vragen die via de telefoon worden ontvangen en het hiervoor noodzakelijk is om bijvoorbeeld algemene contactgegevens te verwerken (bijvoorbeeld naam en telefoonnummer).

Cookies

Bij bezoek van de websites van HSU wordt een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat de website sneller werkt en beschermen de website tegen hack-aanvallen. Daarnaast geven zij informatie over bijvoorbeeld de locatie waar de website bezocht wordt.

Bewaartermijn

HSU bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Door HSU zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens HSU van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten over uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij vragen u zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Verzoeken tot inzage en eventueel wijziging, afscherming of verwijdering kunnen gericht worden aan:
HSU Groep B.V.
Avignonlaan 6-8
5627 GA Eindhoven
of per e-mail: info@hsu-facility.nl
Een verzoek wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Klachten

Bij een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Slot

Als HSU zijn wij verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen via: telefoon 040-8200797 of per e-mail via: info@hsu-facility.nl.

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De meest recente versie is altijd te vinden op deze pagina.